ISO 31000 – Standard zarządzania ryzykiem

ISO 31000 - Standard zarządzania ryzykiem

ISO 31000 to międzynarodowy standard dotyczący zarządzania ryzykiem. Obejmuje on różne aspekty zarządzania ryzykiem, takie jak identyfikacja, analiza, ocena, zarządzanie i monitorowanie ryzyka. Standard ten został opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i został opublikowany w 2009 roku. Jest to pierwszy międzynarodowy standard dotyczący zarządzania ryzykiem, który zapewnia spójne podejście do zarządzania ryzykiem we wszystkich organizacjach i sektorach.

Czym jest ryzyko?

Ryzyko to możliwość wystąpienia zdarzenia lub sytuacji, która wpłynie negatywnie na cele organizacji. Ryzyko może wynikać z różnych źródeł, takich jak wypadki, choroby, problemy finansowe, problemy z zasobami ludzkimi, problemy z infrastrukturą itp. Zarządzanie ryzykiem polega na identyfikowaniu, analizowaniu, ocenie i monitorowaniu ryzyka, a następnie podejmowaniu działań w celu zmniejszenia lub zminimalizowania ryzyka.

Jakie są korzyści płynące z zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000?

Zarządzanie ryzykiem zgodnie z ISO 31000 przynosi wiele korzyści, takich jak:

 • Ulepszona ochrona przed stratami finansowymi i reputacyjnymi
 • Poprawa decyzji biznesowych poprzez lepsze zrozumienie ryzyka
 • Zwiększenie świadomości w organizacji na temat ryzyka
 • Poprawa procesów zarządzania i podejmowania decyzji
 • Ulepszona zdolność organizacji do przewidywania i reagowania na zmiany w otoczeniu
Zobacz też:  ISO 18001: Normy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Jakie są etapy zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000?

ISO 31000 opisuje następujące etapy zarządzania ryzykiem:

 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Monitorowanie i przeglądanie ryzyka

Identyfikacja ryzyka

Identyfikacja ryzyka to proces określania źródeł ryzyka i potencjalnych konsekwencji wystąpienia ryzyka.

Analiza ryzyka

Analiza ryzyka polega na określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz jego wpływu na cele organizacji.

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka polega na porównaniu identyfikowanych ryzyk z kryteriami ryzyka ustalonymi przez organizację w celu określenia, które z nich są najbardziej pilne i wymagają działań zaradczych.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem polega na opracowaniu i wdrożeniu strategii, działań i procedur, które zmniejszą lub zminimalizują ryzyko w sposób zgodny z cele organizacji.

Monitorowanie i przeglądanie ryzyka

Monitorowanie i przeglądanie ryzyka polega na ciągłym ocenianiu skuteczności działań podejmowanych w celu zarządzania ryzykiem oraz aktualizacji strategii, działań i procedur, gdy wymaga tego sytuacja.

Jakie są najważniejsze elementy ISO 31000?

Najważniejsze elementy ISO 31000 to:

 • Kontekst organizacyjny
 • Koncepcja zarządzania ryzykiem
 • Proces zarządzania ryzykiem
 • System zarządzania ryzykiem

Kontekst organizacyjny

Kontekst organizacyjny odnosi się do zrozumienia kultury, struktury, procesów, polityki i celów organizacji oraz określenia, jakie ryzyka wpływają na osiągnięcie tych celów.

Koncepcja zarządzania ryzykiem

Koncepcja zarządzania ryzykiem opiera się na podejściu systemowym, uwzględniającym zarządzanie ryzykiem na wszystkich poziomach organizacji i w całym procesie zarządzania.

Proces zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem składa się z etapów identyfikacji, analizy, oceny, zarządzania i monitorowania ryzyka.

System zarządzania ryzykiem

System zarządzania ryzykiem to całościowe podejście do zarządzania ryzykiem, które uwzględnia zarówno procesy zarządzania ryzykiem, jak i kulturę organizacyjną.

Czy ISO 31000 jest odpowiednie dla każdej organizacji?

Tak, ISO 31000 jest odpowiednie dla każdej organizacji, niezależnie od sektora czy wielkości. Standard ten może być stosowany przez organizacje prywatne, publiczne i non-profit w celu poprawy ich zdolności do zarządzania ryzykiem i osiągania celów. Wdrożenie standardu ISO 31000 umożliwia organizacjom skuteczne zarządzanie ryzykiem i minimalizowanie skutków niekorzystnych zdarzeń, co zwiększa ich odporność na zmieniające się warunki rynkowe i otoczenie biznesowe.

Czy ISO 31000 wymaga certyfikacji?

ISO 31000 nie jest standardem certyfikowalnym, co oznacza, że ​​organizacje nie mogą uzyskać oficjalnego certyfikatu zgodności z tym standardem. Jednakże, wdrożenie standardu ISO 31000 jest dobrowolne, a organizacje mogą poddać swoje procesy zarządzania ryzykiem ocenie zewnętrznej, aby ocenić ich zgodność z tym standardem i wskazać obszary do dalszej poprawy.

Zobacz też:  Jak uzyskać certyfikat ISO 1234?

Jakie są różnice między ISO 31000 a innymi standardami dotyczącymi zarządzania ryzykiem?

ISO 31000 różni się od innych standardów dotyczących zarządzania ryzykiem, takich jak COSO ERM, ze względu na swoje podejście systemowe i ogólną elastyczność. W przeciwieństwie do innych standardów, ISO 31000 nie określa konkretnych wymagań i nie narzuca szczegółowych procesów, a zamiast tego zachęca organizacje do tworzenia i dostosowywania swojego własnego systemu zarządzania ryzykiem do swoich potrzeb i celów.

Jak wdrożyć ISO 31000 w mojej organizacji?

Wdrożenie ISO 31000 w organizacji wymaga przeprowadzenia szeregu działań, takich jak:

 • Zapoznanie się z wymaganiami standardu
 • Określenie kontekstu organizacyjnego
 • Zidentyfikowanie źródeł ryzyka
 • Analiza ryzyka i ocena ryzyka
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Monitorowanie i przeglądanie ryzyka

Wdrożenie ISO 31000 może wymagać również zewnętrznej pomocy i ekspertyzy, szczególnie w przypadku organizacji, które dopiero rozpoczynają proces zarządzania ryzykiem lub które potrzebują dalszej poprawy swojego obecnego systemu zarządzania ryzykiem.

Czy wdrożenie ISO 31000 jest kosztowne?

Koszty wdrożenia ISO 31000 mogą się różnić w zależności od wielkości i złożoności organizacji oraz poziomu jej zaangażowania w proces zarządzania ryzykiem. Wdrożenie standardu może wymagać znacznych nakładów czasowych i finansowych, ale korzyści wynikające z lepszego zarządzania ryzykiem mogą przynieść długoterminowe korzyści i oszczędności.

Czy istnieją narzędzia do zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000?

Tak, istnieją narzędzia do zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 31000, takie jak oprogramowanie do zarządzania ryzykiem, które może pomóc organizacjom w procesie identyfikowania, analizowania i monitorowania ryzyka. Jednakże, narzędzia te nie zastępują procesu zarządzania ryzykiem i powinny być traktowane jako pomocnicze w procesie podejmowania decyzji.

Czy ISO 31000 jest aktualizowane?

Tak, ISO 31000 jest regularnie aktualizowane, aby zapewnić zgodność z nowymi trendami i wyzwaniami w dziedzinie zarządzania ryzykiem. Ostatnia aktualizacja standardu została opublikowana w 2018 roku i obejmuje kilka zmian i ulepszeń, takich jak ulepszona terminologia, wyjaśnienia niektórych pojęć i ulepszona struktura standardu.

Podsumowanie

ISO 31000 jest międzynarodowym standardem dotyczącym zarządzania ryzykiem, który zapewnia spójne podejście do zarządzania ryzykiem we wszystkich organizacjach i sektorach. Wdrożenie standardu ISO 31000 umożliwia organizacjom skuteczne zarządzanie ryzykiem i minimalizowanie skutków niekorzystnych zdarzeń, co zwiększa ich odporność na zmieniające się warunki rynkowe i otoczenie biznesowe.

Zobacz też:  ISO 7050: Wszystko, co powinieneś wiedzieć o normie

FAQ

Czy wdrożenie ISO 31000 jest obowiązkowe?

Wdrożenie ISO 31000 jest dobrowolne i nie jest wymagane przez żadne przepisy prawne.

Czy ISO 31000 jest zgodne z innymi standardami dotyczącymi zarządzania?

Tak, ISO 31000 jest zgodne z innymi standardami dotyczącymi zarządzania, takimi jak ISO 9001 czy ISO 14001. Standard ten może być stosowany jako uzupełnienie innych standardów zarządzania.

Jakie korzyści przynosi wdrożenie ISO 31000?

Wdrożenie ISO 31000 przynosi wiele korzyści, takich jak ulepszona ochrona przed stratami finansowymi i reputacyjnymi, lepsze wykorzystanie szans biznesowych, lepsze zrozumienie ryzyka i jego wpływu na cele organizacji oraz zwiększenie zaangażowania pracowników w proces zarządzania ryzykiem.

Jakie organizacje mogą skorzystać z ISO 31000?

ISO 31000 jest odpowiednie dla każdej organizacji, niezależnie od sektora czy wielkości. Standard ten może być stosowany przez organizacje prywatne, publiczne i non-profit w celu poprawy ich zdolności do zarządzania ryzykiem i osiągania celów.

Czy ISO 31000 można zintegrować z innymi systemami zarządzania?

Tak, ISO 31000 może być zintegrowane z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001 czy ISO 14001, w celu ujednolicenia procesów zarządzania i osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.

Czy ISO 31000 jest dostępne w języku polskim?

Tak, ISO 31000 jest dostępne w języku polskim. Standard ten został przetłumaczony na wiele języków, w tym na język polski, aby umożliwić organizacjom na całym świecie łatwe i skuteczne wdrożenie standardu.

Czy należy korzystać tylko z ISO 31000 do zarządzania ryzykiem?

Nie, ISO 31000 może być stosowane jako uzupełnienie innych standardów zarządzania ryzykiem, takich jak COSO ERM czy PMI-RMP, w celu ujednolicenia procesów zarządzania i osiągnięcia lepszych wyników biznesowych.

Czy istnieją szkolenia z zakresu ISO 31000?

Tak, istnieją szkolenia z zakresu ISO 31000, które umożliwiają uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia standardu w organizacji.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też